Skip to main content

De invoering van de nieuwe energielabel methodiek – de NTA 8800 – is met een half jaar uitgesteld. In eerste instantie zou de invoering plaats vinden op 1 juli 2020, maar dit wordt nu 1 januari 2021.

Stel uw energielabels nog dit jaar op
Omdat het energielabel van individuele gebouwen kan verschillen door de wijzigende methodiek, adviseren wij om energielabels nog dit jaar op te laten stellen. Zo bent u zeker van uw label voor de komende 10 jaar en heeft u een second opinion als de nieuwe methodiek in 2021 wordt gelanceerd. Zeker met het oog op de label C verplichting in 2023.

Stel dat uw pand met de huidige methode een label C scoort, maar vanaf januari 2021 een energielabel D. Dan zult u uiteindelijk nog steeds moeten investeren in het verduurzamen van uw pand. Desondanks biedt het wel extra tijd om de investeringen strategisch te plannen.

Lees hieronder wat de nieuwe methodiek inhoudt en wat er gaat veranderen voor uw pand(en).

De NTA 8800 wordt in 2021 ingevoerd
In 2021 gaat er veel veranderen met betrekking tot de huidige energielabels. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe rekenmethode ‘NTA 8800’ ingevoerd. Het mooie aan deze methodiek is dat zowel nieuwbouw en bestaande bouw voor woningen en utiliteitsgebouwen gezamenlijk onder éen norm vallen.

De huidige energielabel en de energie-index
Eén van de ideeën achter de nieuwe methode is om de keuze te hebben om energielabels nog gedetailleerder op te nemen. Hierdoor geven energielabels een realistischer beeld van de werkelijkheid. De energielabels zoals we die nu kennen, worden uitgedrukt in de energie-index. Een label C wordt behaald tussen de 1,30 – 1,16, zoals hieronder weergegeven.

Energielabels 2

Vanaf 2021 wordt er gekeken naar BENG eisen
Vanaf 2021 zal dit er anders uit gaan zien. Er wordt vanaf dat moment niet meer gekeken naar de energie-index, maar naar een waarde uitgedrukt in kWh/m2/jr. Deze waarde is afkomstig uit de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Onderverdeeld in drie categorieën, te weten;

  • BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)
  • BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Wat betekent dit voor de huidige labelklasse indeling?
Voor de energielabels die opgesteld gaan worden vanaf 2021 wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de BENG 2 eisen. Er is recent een voorstel gedaan voor de nieuwe labelklassen voor utiliteit. Omdat het verbruik per gebruiksfunctie sterk van elkaar verschilt, wordt er voor elke gebruiksfunctie een aparte labelklasse gemaakt. De nieuwe labelklasse voor kantoren wordt als volgt weergegeven volgens het concept besluit:

Energie labels

De verschillen in uitkomst met de huidige methodiek
De afwijkingsstudie van beide methodieken laat zien dat 55% van de gebouwen het zelfde label behoudt. Het andere deel laat afwijkingen zien variërend van 1 labelsprong, tweelabelsprongen of meer. Van het deel dat afwijkt, verschuift 79% één labelsprongen en 21% verschuift twee of meer labelsprongen. Dit kunnen zowel labelverslechteringen of labelverbeteringen zijn. Deze afwijkingen tonen aan dat het totaal van alle energielabels gemiddeld gezien onveranderd zal blijven. Het zijn juist de individuele panden of portefeuilles die af kunnen wijken in positief of juist negatieve zin.

Meer details, voor een nauwkeurige berekening
Voor individuele panden geld dat all-electric systemen beter scoren in de nieuwe methodiek t.o.v. gasgestookte panden. Het opwekkingsrendement van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk gaat van 39% naar 69%, zoals opgenomen in de Nationale Energieverkenning (NEV 2017).
Daarnaast kunnen er meer details ingevoerd worden om een nauwkeurige berekening te maken. Dit resulteert wel in extra werk voor bijvoorbeeld de gebouweigenaar om deze veelal bouwkundige documenten aan te leveren. Een goede dossier opbouw per pand wordt dan ook ineens veel belangrijker om goede energielabels op te laten stellen, die beter overeenkomen met de werkelijkheid.

Wat betekent dit voor de label C verplichting in 2023?
Al enige tijd wordt er gesproken over de Label C verplichting voor kantoren in 2023. Voor nu is dat gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter. Dit wordt vanaf 2021 omgezet naar hoogstwaarschijnlijk een 205-235 kWh / m2. Het kan dus voorkomen dat individuele panden met de nieuwe berekening beter of juist slechter uitkomen.

Een voorbeeld
Een pand wat nu nog op een label C heeft – en dus geen extra investeringen nodig heeft –  kan vanaf 2021 een ander label hebben. De nieuwe methode kan lager uitkomen. In dat geval zal er dus aanvullende investeringen nodig zijn om het pand ook verhuurbaar te houden na 2023.

Huidige energielabels blijven nog 10 jaar geldig na afmelding
De energielabels die vóór 1 juli 2020 zijn afgemeld, blijven nog 10 jaar geldig. Wanneer blijkt dat energielabels beter scoren volgens de nieuwe methodiek, mag een nieuw energielabel afgemeld worden. Wanneer de afgemelde energielabels volgens de oude methodiek beter scoren t.o.v. de nieuwe methodiek, mogen deze energielabels nog tot maximaal 10 jaar gebruikt worden.