Asbest Sanering

Asbest sanering bij DOB.

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen, die wat betreft chemische samenstelling en fysische eigenschappen erg veel op elkaar lijken. Asbest bestaat uit hele kleine vezels, zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Het inademen van asbest kan grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Tot het jaar 1993 is het stof asbest in duizenden producten verwerkt. In dat jaar kwam men erachter dat de stof heel schadelijk kan zijn voor mensen. De vezels kunnen onder andere verschillende vormen van kanker en asbestose veroorzaken. Toen men dit ontdekte werd besloten dat asbest op geen enkele manier meer op de markt gebracht zou mogen worden. Toch is asbest in de tijd daarvoor veel gebruikt.

Hoe werkt asbest sanering?

In de bouw houdt de term saneren of sanering in het verbeteren door wat verouderd en vervallen is te verwijderen. Met andere woorden: het laten verwijderen van asbest in of om uw woning, schuur of bedrijfspand. Wij doorlopen 5 fases om uw woning of bedrijfspand asbest vrij te maken, namelijk: voorbereiding, uitvoering, eindcontrole en eindoplevering, afvoer asbesthoudend materiaal en het vervoer van asbest houdend afval. Asbest dient verwijderd te worden door een SC-530 gecertificeerd saneringsbedrijf en alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de Arbeidsomstandighedenregeling voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

De sanering bestaat uit vijf verschillende fases, namelijk:

  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Eindcontrole en eindoplevering
  • Afvoer asbesthoudend materiaal
  • Het vervoer van asbest houdend afval

De voorbereiding

Tijdens de voorbereiding zijn de volgende documenten nodig:

  • Een inventarisatierapport met daarin de risicoklasse indeling en verwijderingsvoorwaarden. Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
  • Een compleet afschrift van de sloopmelding.

Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag uitvoeren moet u een volledige asbest inventarisatie bij de melding overleggen. Uit het asbest inventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. In het rapport staan de resultaten van de inventarisatie. Dit rapport heeft u geruime tijd voor aanvang van de werkzaamheden nodig. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbest verwijderingsbedrijf moet voldoen. Het asbest inventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. In het asbest inventarisatierapport staat aangegeven onder welke risicoklasse de asbestverwijdering valt.

Afhankelijk van de indeling van de risicoklasse bepalen we tijdens de voorbereiding de maatregelen die bij uitvoering getroffen dienen te worden. Ga naar het Omgevingsloket om te zien of u een sloopmelding moet indienen een waar de melding aan moet voldoen. Aldaar kan een formulier gedownload worden dat ingediend kan worden bij de gemeente.

Ons doel is om u te ontzorgen in het gehele traject. Daarom faciliteren wij tevens bij het verkrijgen van een inventarisatierapport, bij het aanvragen van een sloopmelding en alles dat daarbij komt kijken.

De uitvoering

Het verwijderen van asbest kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden. Dit zijn:

In het containment – binnen sanering

Bij asbestverwijdering in gebouwen moet er een containment gemaakt worden. Een containment is een besloten werkruimte waarbinnen de asbest werkzaamheden plaatsvinden en ook het asbeststof vrijkomt. Het containment wordt zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden tijdens de asbest werkzaamheden.

In de open lucht – buiten sanering

  • Bij het verwijderen van hechtgebonden asbestbevattende materialen die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk of object bevinden, is het niet noodzakelijk om compartimentering en in onderdruk houden van de ruimte toe te passen. Bij de eindcontrole is een visuele inspectie voldoende.
  • Voor niet-hechtgebonden asbestbevattende materialen die zich aan de buitenzijde van een gebouw of object bevinden geldt de wettelijke eis van compartimentering en in onderdruk houden wel.

Voor de asbest werkzaamheden zijn we gewend om te werken in bewoonde situaties daarom ontzorgen we de bewoners zoveel mogelijk. Daarnaast werken we altijd met een reparatie gedachte en houden we de schade en eventuele reparatiekosten zo laag mogelijk.

De eindcontrole en eindoplevering

Tot en met de eindcontrole mogen alleen bevoegde personen het gebied dat we gesaneerd hebben betreden. De personen die hiervoor bevoegd zijn, zijn de DTA’ers Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) en DAV’ers (Deskundig Asbest Verwijderaar). Zij dienen zich te houden aan de hiervoor gestelde procedures.

Zodra de asbest werkzaamheden zijn uitgevoerd meet het laboratorium tijdens de eindcontrole de concentratie van asbestvezels na de sanering in de lucht. Pas als dit in orde is wordt het gebied dat gesaneerd is opgeleverd. In het geval van een buitensituatie is een visuele controle voldoende.

Afvoer asbesthoudend materiaal

Bij het asbesthoudend materiaal wordt veelal gedacht aan verwijderd asbesthoudend materiaal. Maar ook zaken als filterelementen en besmette wegwerpkleding, hulpmiddelen, bouwmateriaal containment en besmet douchewater moeten als asbesthoudend materiaal worden afgevoerd.

Het vervoer van asbesthoudend afval

Diegene die opdracht geeft de afvalstoffen te vervoeren, moet een begeleidingsbrief verstrekken. Het transport dient altijd voorzien te zijn van een begeleidingsbrief. Als er sprake is van vervoer tegen vergoeding, dan moet de vervoerder vermeld staan op de VIHB lijst. Een aannemer (of ondernemer) die afvalstoffen uit eigen bedrijfsvoering met eigen voertuig vervoert, hoeft niet ingeschreven te staan op de VIHB lijst. En hecht gebonden asbest dat conform het Asbest-verwijderingsbesluit is verpakt is vrijgesteld van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.